ശാസ്ത്രബോധം - ആ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുക

**Mohanan Sreedharan | 2 Comments so far **
ഇതുവരെ ഈ പോസ്റ്റ് വായിച്ചവര്‍:
ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനം പ്രമാണിച്ച്  പ്രൊ.കെ ശ്രീധരന്‍ മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രത്തിലെഴുതിയ ലേഖനം ഞങ്ങളിവിടെ പുന:പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രബോധവും - പ്രൊ.കെ ശ്രീധരന്‍
Post a Comment